Складові комерційної пропозиції Деталізовані умови комерційної пропозиції
1. Загальні критерії особи, яка обирає  комерційну пропозицію — особа є власником (користувачем) об’єкта;

 

— наявний   облік   електричної   енергії   забезпечує   можливість застосування цін (тарифів), передбачених даною комерційною пропозицією;

— споживач приєднався до умов договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;

— перехід прав та обов’язків до нового власника (користувача) об’єкта  за  договорами, укладеними відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії не потребує додаткових узгоджень;

— за об’єктом(ами) Споживача відсутня прострочена заборгованість перед попереднім Постачальником або Оператором системи розподілу.

2. Ціна Розрахунковий період – один календарний місяць, який встановлюється

 

з 1 числа місяця до такого ж числа наступного місяця.

Постачання електричної енергії у розрахунковому періоді здійснюється за прогнозованою ціною (тарифом) за 1кВт*год Постачальника, яка визначається за формулою: Ц=1,1*ОРЦ+Т,

де: ОРЦ – прогнозована оптова ринкова ціна, без урахування ПДВ.

Т – вартість послуг Оператора системи передачі (встановлюється НКРЕКП)

Рахунок підлягає оплаті незалежно від отримання рахунку від Постачальника.

Фактична ціна (тариф) купованої Споживачем електроенергії у розрахунковому періоді, яка зазначається в акті-купівлі продажу електроенергії розраховуються (визначаються) Постачальником за формулою:

Ц факт = ((Врдд +Врдн/вдр+Вбр +Впер+В)/Wфакт)*Кпр,

де: Врдд- фактична вартість купівлі Постачальником обсягів  електроенергії Споживача на ринку «двосторонніх договорів» для кожної години доби постачання місяця, яка визначається як сума добутків прогнозних погодинних обсягів споживання електроенергії  Споживача та ціни години згідно із контрактом на ринку «двосторонніх договорів»  для кожної години доби постачання місяця без урахування ПДВ;

Врдн/вдр — фактична вартість купівлі Постачальником обсягів  електроенергії Споживача на аукціоні на ринку «на добу наперед»/внутрішньодобовому ринку для кожної години доби постачання місяця, яка визначається як сума добутків прогнозних погодинних обсягів споживання електроенергії  Споживача та ціни години на аукціоні на ринку «на добу наперед»/внутрішньодобовому ринку для кожної години доби постачання місяця без урахування ПДВ;

Вбр – вартість небалансів на балансуючому ринку споживача між фактичними та прогнозованими обсягами споживання Споживача у кожній годині доби постачання місяця;

Впер – витрати Постачальника на послуги передачі електроенергії;

В – витрати Постачальника (плата за послуги Оператора ринку у відповідності до розділу 4 Правил РДН та ВДР, Адміністратора розрахунків, внески на регулювання НКРЕКП,    витрати на фінансову гарантію РДД, інші обов’язкові витрати Постачальника згідно з нормативними документами),

Wфакт — фактичний обсяг споживання електричної енергії Споживача у розрахунковому місяці

Кпр – коефіцієнт прибутковості Постачальника, який обговорюється індивідуально для кожного конкретного підприємства і залежить від наступних чинників: наявність автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) в промислові експлуатації; добового графіка споживання електроенергії, обсягу споживання, оптової ціни електроенергії, графіка оплати, вибору варіанту оплати п.3 цієї комерційної пропозиції  і т.д.

3. Варіанти проведення розрахунків за спожиту електроенергію
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3

 

 

Місячне споживання до 100 тис кВТ*год Місячне споживання від 100 тис кВТ*год до 1 млн.кВТ*год Місячне споживання понад 1 млн. кВТ*год
Кпр=1,05 Кпр=1,028 Кпр=1,02
Повна попередня оплата вартості усього обсягу замовленої електроенергії до 25 числа місяця, що передує розрахунковому.

 

 

 

 

 

Плановими платежами -25 числа місяця, що передує розрахунковому місяцю — 50% вартості замовленого обсягу електроенергії

 

До15 числа розрахункового місяця -50% вартості замовленого обсягу електроенергії.

 

Плановими платежами:

 

— до 25 числа місяця, що передує розрахунковому місяцю — 50% вартості замовленого обсягу електроенергії

До15 числа розрахункового місяця -50% вартості замовленого обсягу електроенергії.

Термін (строк) виставлення рахунку за спожиту електричну енергію та термін (строк) його оплати Рахунок за спожиту електричну енергію виставляється до 20 числа місяця, що передує розрахунковому періоду. Оплата згідно п.З дійсної таблиці.
Оплата рахунка Постачальника за цим Договором мас бути здійснена Споживачем у строк, визначений у рахунку, але не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання рахунку Споживачем.
Всі платіжні документи, що виставляються Постачальником Споживачу, мають містити чітку інформацію про суму платежу, порядок та строки оплати, що погоджені Сторонами цього Договору, а також інформацію щодо адреси, телефонів, офіційних веб-сайтів для отримання інформації про подання звернень, скарг та претензій щодо якості постачання електричної енергії та надання повідомлень про загрозу електробезпеки.
4. Територія, на якій пропонується відповідна комерційна пропозиція Україна, в межах здійснення в кожній області відповідним ОСР ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії місцевими локальними мережами (з розподілу електричної енергії).
5. Термін (строк) виставлення рахунку за спожиту електричну енергію та термін (строк) його оплати Рахунок за спожиту електричну енергію виставляється до 20 числа місяця, що передує розрахунковому періоду. Оплата рахунка Постачальника за цим Договором мас бути здійснена Споживачем у строк, визначений у рахунку, але не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання рахунку Споживачем.

 

Остаточний розрахунок за фактично спожиту електричну енергію проводиться до 15 числа місяця, що слідує за розрахунковим, з урахуванням знижки на куповану електричну енергію.

Всі платіжні документи, що виставляються Постачальником Споживачу, мають містити чітку інформацію про суму платежу, порядок та строки оплати.

6. Спосіб оплати Оплата здійснюється на поточний рахунок Постачальника, який

 

зазначений у Договорі або розрахункових документах, на умовах

узгодженого між сторонами графіка оплати за замовлений обсяг.

Споживач не обмежується у праві здійснювати оплату за Договором

через:

— банківську платіжну систему;

— онлайн переказ;

— поштовий переказ;

— в інший не заборонений чинним законодавством спосіб

7. Визначення способу оплати послуг з розподілу електричної енергії Споживач здійснює оплату послуг з розподілу самостійно безпосередньо оператору системи розподілу.
8. Розмір пені за порушення строку оплати або штраф У разі несвоєчасної оплати коштів, Споживач оплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати.
9. Зобов’язання з компенсації споживачу за недотримання електропостачальником комерційної якості надання послуг Зобов’язання з компенсації споживачу за недотримання Постачальником комерційної якості надання послуг встановлюються у відповідності з чинним законодавством.
10. Штраф за дострокове припинення дії договору Штрафні санкції :

 

відсутні, у разі письмового попередження про зміну електропостачальника за 30 календарних днів до початку розрахунків з іншим постачальником;

100% оплати за фактичний обсяг останнього розрахункового місяця,у разі не надання письмового попередження про зміну електропостачальника за 30 календарних днів до початку розрахунків з іншим постачальником.

 

11. Коригування заявлених обсягів Прогнозовані погодинні обсяги споживання електричної енергії на кожну добу розрахункового місяця надаються Постачальнику до 22 числа місяця, що передує розрахунковому.

 

У разі ненадання Споживачем прогнозованих погодинних обсягів у вказані терміни, Постачальник в якості прогнозу використовує фактичні дані за минулий розрахунковий період.

В разі необхідності Споживач може скоригувати заявлений погодинний обсяг купівлі електроенергії на добу постачання за 2 робочих дні до початку доби постачання.

12. Строк дії договору та умови пролонгації Ця комерційна пропозиція діє з моменту підписання договору.

 

Договір діє до моменту початку постачання електричної енергії споживачу іншим Постачальником, а в частині розрахунків до повного виконання зобов’язань за ним.