Комерційна пропозиція

постачальника електричної енергії споживачу

ТОВ «ПРОМ ЕЛЕКТРО СЕРВІС»

Складові комерційної пропозиції

Деталізовані умови комерційної пропозиції

1. Загальні критерії особи, яка обирає  комерційну пропозицію

- особа є власником (користувачем) об'єкта;

 - наявний   облік   електричної   енергії   забезпечує   можливість застосування цін (тарифів), передбачених даною комерційною пропозицією;

 - споживач приєднався до умов договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;

 - перехід прав та обов'язків до нового власника (користувача) об'єкта  за  договорами, укладеними відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії не потребує додаткових узгоджень;

- за об’єктом(ами) Споживача відсутня прострочена заборгованість перед попереднім Постачальником або Оператором системи розподілу.

 

2. Ціна

Розрахунковий період – один календарний місяць, який встановлюється

з 1 числа місяця до такого ж числа наступного місяця.

Постачання електричної енергії у розрахунковому періоді здійснюється за прогнозованою ціною (тарифом) за 1кВт*год Постачальника, яка визначається за формулою: Ц=СЗЦ+Т,

 де: СЗЦ – прогнозована середньозважена ціна, без урахування ПДВ (встановлюється НКРЕКП   https://www.nerc.gov.ua/?id=63205) СЗЦ = (Цmin*tmin + Цmax*tmax)/24.

Т – вартість послуг Оператора системи передачі (встановлюється НКРЕКП)

Рахунок підлягає оплаті незалежно від отримання рахунку від Постачальника на паперових носіях.

 

 Фактична ціна (тариф) купованої Споживачем електроенергії у розрахунковому періоді, яка зазначається в акті-купівлі продажу електроенергії розраховуються (визначаються) Постачальником за формулою:

  Ц факт = (Вфакт +Впер+Врозп+В)/Wфакт)*Кпр,

де: Вфакт- фактична вартість купівлі Постачальником обсягів  електроенергії Споживача на ринку електричної енергії, яка визначається як сума добутків погодинних обсягів споживання електроенергії  Споживача та фактичної ціни за кожну годину доби постачання місяця з урахуванням врегулювання небалансів;

Впер – витрати Постачальника на послуги передачі електроенергії;

Врозп - витрати Постачальника на послуги розподілу електроенергії;

В – витрати Постачальника (плата за послуги Оператора ринку у відповідності до розділу 4 Правил РДН та ВДР, Адміністратора розрахунків, внески на регулювання НКРЕКП, акцизний збір,  диспетчеризація НЕК Укренерго, витрати на фінансову гарантію РДД, інші обов’язкові витрати Постачальника згідно з нормативними документами),

Wфакт - фактичний обсяг споживання електричної енергії Споживача у розрахунковому місяці

Кпр – коефіцієнт прибутковості Постачальника, який обговорюється та визначається індивідуально для кожного конкретного підприємства і залежить від наступних чинників: наявність автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) в промислові експлуатації; добового графіка споживання електроенергії, обсягу споживання,  графіка оплати і т.д.

 

3. Варіанти проведення розрахунків за спожиту електроенергію

Обговорюється та визначається індивідуально

4. Територія, на якій пропонується відповідна комерційна пропозиція

Україна, в межах здійснення в кожній області відповідним ОСР ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії місцевими локальними мережами (з розподілу електричної енергії).

5. Термін (строк) виставлення рахунку за спожиту електричну енергію та термін (строк) його оплати

Рахунок на планові платежі за спожиту електричну енергію виставляється до 20 числа місяця, що передує розрахунковому періоду.

 

Рахунок за фактично спожиту електричну енергію виставляється до 12 числа місяця, що слідує за розрахунковим, з урахуванням фактичної ціни( тарифу) на куповану електричну енергію.

 

Оплата рахунка Постачальника за цим Договором мас бути здійснена Споживачем у строк, визначений у рахунку, але не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання рахунку Споживачем.

Всі платіжні документи, що виставляються Постачальником Споживачу, мають містити чітку інформацію про суму платежу, порядок та строки оплати.

6. Спосіб оплати

Оплата здійснюється на поточний рахунок Постачальника, який

зазначений у Договорі або розрахункових документах, на умовах

узгодженого між сторонами графіка оплати за замовлений обсяг.

Споживач не обмежується у праві здійснювати оплату за Договором

через:

- банківську платіжну систему;

- онлайн переказ;

- поштовий переказ;

- в інший не заборонений чинним законодавством спосіб

7. Визначення способу оплати послуг з розподілу електричної енергії

Споживач здійснює оплату послуг з розподілу самостійно безпосередньо оператору системи розподілу/через Постачальника(необхіне підкреслити)

8. Розмір пені за порушення строку оплати або штраф

У разі несвоєчасної оплати коштів, Споживач оплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати.

 

9. Зобов’язання з компенсації споживачу за недотримання електропостачальником комерційної якості надання послуг

Зобов’язання з компенсації споживачу за недотримання Постачальником комерційної якості надання послуг встановлюються у відповідності з чинним законодавством.

 

10. Штраф за дострокове припинення дії договору

Штрафні санкції :

-          відсутні, у разі письмового попередження про зміну електропостачальника за 30 календарних днів до початку розрахунків з іншим постачальником;

-          100% оплати за фактичний обсяг останнього розрахункового місяця,у разі не надання письмового попередження про зміну електропостачальника за 30 календарних днів до початку розрахунків з іншим постачальником.

11. Коригування заявлених обсягів

До 15 числа місяця, що передує розрахунковому Споживачем можуть бути скориговані прогнозовані обсяги, що були зазначені в Додатку №3 до Договору. Споживач може надавати прогнозовані погодинні обсяги споживання електричної енергії на кожну добу розрахункового місяця.

У разі ненадання Споживачем прогнозованих погодинних обсягів у вказані терміни, Постачальник в якості прогнозу використовує фактичні дані за минулий аналогічний розрахунковий період.

В разі необхідності Споживач може скоригувати заявлений погодинний обсяг купівлі електроенергії на добу постачання за 2 робочих дні до початку доби постачання.

 

12. Строк дії договору та умови пролонгації

Ця комерційна пропозиція діє з моменту підписання договору.

Договір діє до моменту початку постачання електричної енергії споживачу іншим Постачальником, а в частині розрахунків до повного виконання зобов’язань за ним. 

 

13. Урахування пільг, субсидій

Відсутнє

 

14. Інші умови

Споживач повинен не пізніше 9 години 00 хвилин ранку 1 числа місяця, що слідує за розрахунковим, надавати Постачальнику підписаний акт про спожиту активну електричну енергію, в якому відображається обсяг поставленої Постачальником Споживачу у розрахунковому місяці електричної енергії.
Звіряння фактичного обсягу спожитої електричної енергії проводиться:
— оперативно – щодекади за телефоном або за допомогою електронної пошти
— на вимогу споживача або ОСР з виїздом на місце встановлення обліку

Інформування Споживача, з яким укладено Договір, про зміни в умовах Договору, про закінчення терміну дії, зміну тарифів, суми до сплати по рахунках, виставлених згідно з умовами Договору, строки їх оплати, про відключення за несплачену заборгованість, іншу інформацію, яка стосується взаємовідносин Сторін або може бути корисною для Споживача, може здійснюватися шляхом направлення відповідної інформації:

-           через особистий кабінет на офіційному сайті Постачальника у мережі Інтернет.

-           засобами електронного зв'язку на електронну адресу, вказану у заяві-приєднанні до умов Договору,

-           СМС-повідомленням на номер, зазначений у заяві-приєднанні до умов Договору,

-           в центрах обслуговування споживачів,

-           тощо.